Podmínky užívání

Naposledy aktualizované 01.09.2023

Úvodní ustanovení
Před použitím web stránky mamaclass.cz ("služba" nebo „Stránka“) provozované společnostís Mamaclass CZ, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, spisová značka C 350204/MSPH Městský soud v Praze si přečtěte pozorně tyto Podmínky používání ("Podmínky", "Podmínky používání").

Váš přístup a používání služby jsou podmíněny přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují nebo používají službu.

Svým přístupem nebo uskutečněním jakékoli aktivity pomocí této služby souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek pak službu nemůžete používat a jste povinni zdržet se jejího dalšího používání.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem na adresu admin@mamaclass.cz, případně poštou na adresu našeho sídla, v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00.

Tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi Vámi, ať už vystupujete osobně nebo jménem třetí osoby („Vy“ nebo „Uživatel“) a námi , týkající se vašeho používání a přístupu ke službě prostřednictvím internetu, jakož i jakoukoli jinou formou přístupu k této službě prostřednictvím jakýchkoli jiných mediálních kanálů, mobilní webové stránky nebo newslettrů, které s přístupem a používáním mamaclass.cz jsou s ní propojeny nebo spolu jinak souvisí.

Předpokládá se, že udělením souhlasu s těmito Podmínkami vstupujete do vztahu s námi při využívání služby jako spotřebitel. 

Svůj souhlas s těmito Podmínkami využívání služby vyjadřujete při první registraci, kde také potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto Podmínkám a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni.
Dodatky k těmto Podmínkám nebo jiné dokumenty obsahující úpravu podmínek používání této služby se zveřejněním na stránce služby stanou součástí Podmínek s účinností ode dne jejich zveřejnění. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli změnit a upravit tyto Podmínky z jakéhokoli důvodu. V případě, že se změněnými Podmínkami nesouhlasíte, můžete ihned po seznámení se s touto změnou, se kterou nesouhlasíte, pouhým zrušením Vaší registrace, nebo zasláním e-mailu na adresu admin@mamaclass.cz s požadavkem na zrušení Vaší registrace, smlouvu s se těmito Podmínkami bezplatně zrušit. Bez uvedeného a dalším používáním služby předpokládáme, že změněné Podmínky akceptujete. V případě zrušení Vaší registrace a ukončení vztahu s námi souhlasíte, že Vám nebude vrácen případný nespotřebovaný kredit.

O jakýchkoli změnách Podmínek Vás budeme informovat zveřejněním informace o aktualizaci Podmínek přímo na Stránce, kde Vás požádáme o odsouhlasení změněných Podmínek.

V případě podstatné revize Podmínek se budeme snažit zveřejnit obsah připravovaných změn alespoň 30 dní předem před jejich vstupem v platnost. To, co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho uvážení. Oznámení bude provedeno prostřednictvím služby v příslušné části, ve které můžete spravovat své konto.
Je Vaší povinností a odpovědností pravidelně kontrolovat informace o aktualizacích Podmínek. Pokračováním používání služby i po datu zveřejnění změn ve Podmínek vyjadřujete souhlas se zapracovanými změnami Podmínek a prohlašujete souhlas s tím, že jste vázáni novým zněním Podmínek.

Informace poskytované na Stránce nejsou určeny k distribuci ani použití třetí osobou nebo subjektem v žádné jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo které by vyžadovalo jakoukoli formu registrace v dané jurisdikci nebo zemi.

Proto osoby, které se rozhodnou pro přístup na Stránku mimo Českou republiku, tak jednají z vlastní iniciativy a odpovídají za jakékoli porušení práva souvisejícího s používáním těchto Stránek.

Stránka je určena pro uživatele ve věku nejméně 18 let. Všichni uživatelé mladší 18 let musí mít povolení používat tuto Stránku od zákonného zástupce (rodiče) a musí být pod jeho přímým dohledem po celou dobu používání Stránky. Jste-li nezletilí, jsou před používáním této Stránky povinni seznámit se s obsahem těchto Podmínek Vaši zákonní zástupci (rodiče).

Služba a její fungování
Cílem, smyslem a obsahem služby, kterou Vám na Stránce poskytujeme, je umožnit Vám interaktivně se účastnit po splnění podmínek stanovených v těchto Podmínkách prostřednictvím Vámi použitých elektronických komunikačních prostředků (přenáší se zvuk i hlas směrem k Vám i směrem od Vás) virtuálních setkání s jednotlivými hostiteli a jeho hosty (kterým jedním jste i vy).

Vaše účast může být aktivní (aktivně se zapojujete do komunikace a diskusí), ale i jen pasivní (posloucháte/sledujete diskusi bez aktivního zapojování se).

V závislosti na tom, jak si Váš komunikační prostředek nastavíte, bude umožněn přenos obrazu (videa) a/nebo zvuku směrem k Vám a také obrazu (videa) a/nebo zvuku i směrem od Vás. Pokud nechcete, aby vás bylo vidět, vypněte si snímání vaší kamery. Pokud nechcete, aby Vás bylo slyšet, vypněte snímání Vašeho zvuku. Obdobně postupujte, chcete-li/nechcete, aby k vám směřoval přenos obrazu (videa) a/nebo zvuku. Příslušným nastavením vyjadřujete svůj souhlas s tím, jak je vám služba (spojení obraz/zvuk směrem k vám a od vás) poskytována.

Berte prosím na vědomí, že pokud umožníte Vašemu zařízení, aby snímalo Váš obraz (to, co je vzorném poli Vaší kamery zvolené na Vašem zařízení), uvidí tento Váš obraz hostitel i ostatní hosté. Stejně tak to platí i pro snímání zvuku.

V této souvislosti proto berte prosím ohled na práva třetích osob, která, resp. věci ke kterým mají práva, která by mohla být porušena, by se mohla nacházet v zorném poli kamery Vašeho zařízení resp. dosahu Vašeho snímače zvuku (mikrofonu). Tyto osoby totiž nedaly souhlas s takovým použitím služby a nemohou být bez jejich souhlasu účastní využívání/poskytování služby. Za zajištění uvedeného jste v plném rozsahu zodpovědní vy a v případě porušení těchto práv těchto třetích osob Vám další využívání služby může být kdykoli následně znemožněno.

Vyvarujte se, i náhodného, ​​přenosu obrazu a/nebo zvuku, které by porušovalo výše uvedené. Nepoužívejte službu na místech, kde by k takovému porušování mohlo dojít, zejména rušná místa s výskytem jiných osob, veřejná prostranství a pod.

Služba se poskytuje jako livestream, přičemž přenos může být Provozovatelem zaznamenáván. Prosím berte na vědomí, že Vy, ani další účastníci přenosu nejste oprávněni pořizovat z přenosu jakékoli zvukové a/nebo obrazové záznamy, přenos přímo ani zprostředkovaně nahrávat či jinak zaznamenávat, a to ani dočasně, částečně nebo pro osobní potřebu. V případě zjištění porušení těchto pravidel Vám bude další poskytování služby bez náhrady okamžitě zrušeno a Poskytovatel může dále vymáhat náhradu za vzniklou škodu.

Při používání služby však, bez ohledu na výše uvedené, mějte prosím na zřeteli, že Provozovatel neumí technickými prostředky zcela zajistit, aby některý účastník poskytování služby, kterého se účastníte i vy, takový záznam v rozporu s těmito pravidly neoprávněně pořídil a takový záznam dále použil . Službu Vám proto doporučujeme použít tak, abyste jakékoli Vaše projevy, které považujete za soukromé a/nebo intimní povahy nebo jinak důvěrné, při používání služby nerealizovali. Chovejte a projevujte se tak, abyste se iv případě, pokud by některý účastník v rozporu s těmito pravidly neoprávněně z přenosu pořídil záznam a tento neoprávněně zveřejnil, resp. neoprávněně zpřístupnil jiným osobám, na svých právech necítili dotčení.

Pokud by k takovému neoprávněnému pořízení záznamu, který by zasáhl do Vašich práv, přece jen došlo, můžete se na nás obrátit a my Vám poskytneme všechny nám dostupné informace, které by Vám mohly pomoci při identifikaci daného porušovatele. V této souvislosti proto berete na vědomí a souhlasíte, že pokud byste byli takovým porušovatelem vy ve vztahu k jiným uživatelům služby, jsme oprávněni poskytnout a poskytneme všechny takové údaje, které budeme mít o vás k dispozici, poškozené straně, policejním orgánům a jiným orgánům. veřejné moci, jakož i jakýmkoli jiným subjektům, které k tomu budou mít oprávněný zájem s cílem postihnout toto Vaše porušení pravidel. Mezi takové údaje mohou patřit kromě všech údajů, které jste nám poskytli při registraci nebo kdykoli později a které jsme ve smyslu Zásad ochrany osobních údajů oprávněni zpracovávat, i informace o Vašem spojení při přenosu, z něhož jste takovýto neoprávněný záznam vyhotovili nebo jiné elektronické informace o Vás, které by pomohly umožnit Vás identifikovat a postihnout.

Při používání služby jste povinni se chovat kultivovaně, tak, abyste svými projevy nezasahovali do práv a právem chráněných zájmů jiných osob, a to jednak těch, které jsou spolu s Vámi přímo účastny využívání služby, ale ani jakýchkoli jiných osob. Zejména se nesmíte vyjadřovat vulgárně, hostitele, ani jiné účastníky přenosu ani jakékoli jiné osoby osočovat, dehonestovat, znevažovat, viktimizovat, či jinak porušovat pravidla společenského chování či jiné normy chování a spoluužívání a samozřejmě, nesmíte svými projevy porušovat také žádné obecně závazné právní předpisy. Jste povinni se zdržet jakýchkoli projevů genderové, rasové, etnické či jiné nesnášenlivosti, projevů, které by takové rozporné chování nebo chování podle předchozích vět podněcovaly a/nebo schvalovaly. V případě porušení tohoto pravidla se uplatní obdobné postupy a pravidla a práva uvedená v předchozím odstavci.

Při vyjadřování svých názorů, doporučení či tvrzení se vyvarujte manipulativních a zkreslujících technik, ostatní účastníky nepoučujte, vyjadřujte se jasně, své názory podkládejte argumenty a také odkazem na skutečnosti, které mohou tento Váš názor podpořit. Při citacích uvádějte zdroje. Nevydávejte za pravdivá tvrzení a informace, jejichž pravost jste si dostatečně neověřili. Nešiřte hoaxy.

Pokud se v rámci přenosů setkáte s chováním jiného účastníka přenosu, které je v rozporu s těmito pravidly a/nebo Podmínkami, ihned nám to prosím nahlaste, budeme se snažit podniknout kroky, které danému do budoucna zabrání.

V rámci přenosu má hlavní slovo hostitel, který určuje pravidla daného přenosu, která musí být v souladu s těmito Podmínkami. Tato jím určená pravidla jste povinni dodržovat, ledaže by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo těmito Podmínkami. Pokud tato pravidla porušujete, hostitel je oprávněn Vás z přenosu vyřadit. V takovém případě nemáte nárok na vrácení kreditu použitého pro přístup do přenosu.

Všechna výše uvedená pravidla přenosu, jakož i ostatní pravidla uvedená v těchto Podmínkách, jsou povinni dodržovat všichni účastníci přenosu, jakož i samotný hostitel, kterého k tomu zavazují i ​​zvláštní pravidla platná pro hostitele.

Před volbou, zda se určitého přenosu zúčastníte, se prosím seznamte s popisem obsahu a programu přenosu, jakož is informacemi o hostiteli přenosu. Zkontrolujte si, jestli Vám vyhovuje termín přenosu. Poznamenejte si termín přenosu do kalendáře a v případě, že využíváte elektronický kalendář, přidejte si také včasnou připomínku.

Berte prosím na vědomí, že Provozovatel není zodpovědný za obsah přenosu a neumí jej zajistit jinak než stanovením těchto pravidel a podniknutím kroků k nápravě do budoucna v případě, pokud dojde k porušení těchto pravidel. Témata a obsah přenosu určuje hostitel a mají na něj vliv účastníci přenosu. Provozovatel ani jeho zástupce, pokud nejde přímo o přenos, jehož hostitelem je zástupce Provozovatele, není účastníkem přenosu. Každý hostitel je povinen Provozovateli poskytnout informace o obsahu a programu přenosu, Provozovatel však neumí zaručit, že tento program a obsah přenosu bude dodržen. V případě, že se o takovém nedodržování dozvíme a budeme mít prokázáno, že k takovému nedodržení došlo, můžeme hostitele ze seznamu hostitelů vyřadit. Stejně tak platí, pokud hostitel nedodržuje pravidla přenosu. Přestože se snažíme prověřovat formální doklady svědčící o dovednosti, schopnosti, znalostech nebo určité způsobilosti osoby, která se má stát hostitelem, které by měly zajišťovat, že daná osoba bude vhodným hostitelem určitého tématu a programu přenosu, jsme v tomto ohledu závislí na informacích a dokladech, které nám poskytne daná osoba hostitele a jejich pravost a pravdivost neumíme předem ověřit ani vyhodnotit. Proto je za přínosnost konkrétního přenosu odpovědný výlučně hostitel. Váš názor na daného hostitele je pro nás, jako i pro ostatní uživatele služby důležitý a proto Vás vyzýváme, abyste nám tuto zpětnou vazbu poskytovali (při dodržování stejných pravidel, jaká platí i pro účast na přenosu) a mohli jsme vhodnost nebo nevhodnost další spolupráce s hostitelem neustále vyhodnocovat.

Účast na přenosu, nebo určitém cyklu přenosů, se nepovažuje za vzdělávání, a to i když zpravidla může k Vašemu vzdělání přispět. Pokud v určitém konkrétním případě není výslovně uvedeno jinak, za absolvování přenosu ani cyklu přenosů nezískáte žádný certifikát, výuční list ani jiný doklad o absolvování vzdělávání.

Účast na přenosu ani určitém cyklu přenosů Vám nezaručuje, že tím získáte případné znalosti nebo dovednosti potřebné pro úspěšné absolvování nějaké zkoušky, testu či získání nějakého certifikátu nebo dokladu o nějakém vzdělání nebo nabytí určité dovednosti nebo způsobilosti, ani Vám to není Provozovatelem slíbeno.

Vaše účast na přenosu je dobrovolná.

Chcete-li využívat službu v rozsahu umožňujícím Vám účast na zpoplatněných přenosech, je používání služby zpoplatněno. K takovému používání služby je nutná registrace. Při registraci musíte vyjádřit svůj souhlas s těmito Podmínkami, bez toho není možné proces registrace dokončit. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nebude Vám umožněno registrovat se.

Pro účast na zpoplatněné části služby si musíte zvolit určitý měsíční program. Ceny jednotlivých měsíčních programů a rozsah oprávnění a kreditů, které Vám vybraný program poskytuje, jsou uvedeny na Stránce v části Ceník. Podle zvoleného programu Vám po úhradě příslušného poplatku (po uplynutí nezpoplatněného času, resp. minutí bezúplatně poskytnutých kreditů) bude v rámci kalendářního měsíce připsán na Vaše konto příslušný počet kreditů, které můžete utratit v rámci daného kalendářního měsíce na volbu účasti na různých přenosech podle svého vlastního uvážení.

Kredity nespotřebované v rámci příslušního kalendářního měsíce se do dalšího měsíce, pokud výslovně v ceníku nebo jiných částech Stránky nebo v těchto Podmínkách není uvedeno jinak, nepřenášejí a po skončení daného kalendářního měsíce Vám nárok na jejich použití zaniká a budou Vám z Vašeho konta odepsány. Zároveň vám po zaplacení poplatku na další měsíc budou na konto připsány kredity na tento další kalendářní měsíc.

Pokud v rámci měsíce spotřebujete všechny kredity a máte zájem o další, můžete jednoduše i během měsíce změnit Váš program na vyšší program, doplatit rozdíl v ceně programu a na Vaše konto budou automaticky připsány další příslušné kredity ve výši rozdílu mezi počtem kreditů příslušejícím k danému vyššímu. programu a počtem kreditů, které jste již v daném měsíci minuli.

Rovněž můžete kdykoli uskutečnit ve Vašem nastavení účtu změnu programu na nižší program. Tato změna bude účinná od následujícího kalendářního měsíce. Také můžete účast na jakémkoli programu kdykoli zrušit úplně. Tato změna bude účinná také od následujícího kalendářního měsíce.

Účast na přenosu, pokud v konkrétním případě výslovně není uvedeno jinak, je zpoplatněna. Po potvrzení výběru, že se určitého plánovaného přenosu zúčastníte, Vám bude z vašeho účtu odečten příslušný počet kreditů uvedený u Vámi zvoleného přenosu. Vaše případná následná neúčast na přenosu není důvodem pro vrácení použitých kreditů. K vrácení kreditů dojde pouze v případě, že se přenos neuskuteční vinou Provozovatele nebo hostitele. Pokud existují opravdu vážné jiné důvody, pro které si myslíte, že by Vám měly být kredity vráceny, obraťte se na nás a můžeme to zvážit, nejsme však povinni to udělat.

Platba za program se uskutečňuje prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb, který není v žádném spojení s Provozovatelem a Provozovatel neodpovídá za poskytování jeho služby. Platba se uskutečňuje prostřednictvím platební brány, kterou provozuje poskytovatel platebních služeb, společnost Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland. Informace o této společnosti naleznete zde. Informace o podmínkách poskytování této platební služby touto společností si můžete přečíst zde. Pokud s těmito podmínkami tohoto poskytovatele nesouhlasíte, jeho službu zprostředkování realizace platby nám nepoužijte. V takovém případě Vám ale nebudeme moci v současnosti poskytnout zpoplatněnou část našich služeb. Platba se uskutečňuje prostřednictvím zadání údajů z Vaší platební karty (debetní/kreditní) a případně dalších údajů pro autorizaci platby. Tyto údaje v rámci dané platební brány poskytujete výlučně provozovateli této platební brány a nám nejsou v žádné části zpřístupněny a nemůžeme se k nim nijak dostat. Po připsání dané platby na náš účet budeme mít o této platbě k dispozici údaje, které o dané platbě zpřístupňuje banka majiteli účtu. Tyto údaje budou přiřazeny k Vašim údajům, které v rámci registrace o Vás zpracováváme, abychom Vám mohli přiřadit příslušný počet kreditů, které náleží k Vámi zaplacenému programu. Rozsah těchto údajů závisí na Vámi zvoleném platebním prostředku a poskytovateli platebních služeb, který Vám daný platební prostředek vydal. Tyto údaje nepoužijeme k žádnému jinému účelu než uvedenému v předchozí části tohoto odstavce.

Až do momentu, kdy zrušíte Vaši účast na zvoleném programu, Vám bude každý měsíc automaticky odepsána z Vašeho konta spojeného s Vámi použitým platebním prostředkem částka ve výši měsíčního poplatku za Vámi zvolený program. Zvolením příslušného programu a úhradou prvního měsíčního poplatku souhlasíte s tímto automatickým (avšak kdykoli, s účinností od dalšího měsíce zrušitelným) měsíčním obnovováním Vaší účasti na Vámi zvoleném programu, jakož i s tím, že Vám takto automatizovaně bude zúčtováván na měsíční bázi příslušný .

Informace na stránce

Provozovatel Stránky neručí za pravdivost a spolehlivost informací sdílených na Stránce třetími osobami. Neručíme za to, že prezentované informace jsou v souladu s aktuálním stavem vědeckého poznání a/nebo korespondují s názory odborníků v dané oblasti lidského poznání a tedy pravdivost, úplnost a faktickou správnost informací neprověřujeme. Za pravdivost, úplnost a faktickou správnost sdílených informací odpovídá šiřitel těchto informací (včetně hostitele prezentujícího určitý obsah prostřednictvím Stránky) a tento odpovídá i za vznik případné škody vzniklé Vám v souvislosti s tím, že se některé z informací následně ukáží být nepravdivé, neúplné nebo zkreslující. V případě, že se pro šíření informací v určité oblasti lidského poznání vyžaduje zvláštní povolení (například výuka cizích jazyků, poskytování zdravotnických informací), je odpovědností šířitele informací (resp. hostitele), aby měl tato povolení udělena. Provozovatel Stránky neposkytuje zdravotní péči podle zákona 576/2004 Sb. o zdravotní 

péče, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče ao změně a doplnění některých zákonů, a ani takovou zdravotní péči nezprostředkovává a stejně, jak je uvedeno výše, neodpovídá za obsah prezentovaný šiřiteli informací prostřednictvím Stránky (včetně obsahu prezentovaného hostiteli). V případě informací týkajících se zdraví se vždy poraďte o vhodných postupech s Vaším ošetřujícím lékařem, respektive příslušným specialistou.

Na Stránce mohou být také informace, které obsahují typografické, faktické nebo gramatické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat i postupu při registraci na Stránce, ceny služby, dostupnosti služby a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit a aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.

Prohlášení uživatele

Používáním této stránky prohlašujete a zaručujete se, že:

(a) všechny zadané registrační informace budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;

(b) máte způsobilost k právním úkonům v požadovaném rozsahu a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání;

(c) v den zahájení používání Stránky nejste mladší 18 let;

(d) nebudete využívat přístup na stránku automatizovanými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak;

(e) Stránku nebudete používat ke komerčním účelům nebo v rozporu s těmito Podmínkami nebo s obecně závaznými právními předpisy.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout Vám jakékoli další použití Stránky nebo některé její části v době ukončení účtu nebo v budoucnosti.

Registrace uživatele

Chcete-li využívat zpoplatněnou část služby, jsme oprávněni od Vás vyžadovat, abyste se zaregistrovali na Stránce a stejně jsme oprávněni odepřít Vám přístup ke zpoplatněné části služby bez registrace. Registrací na Stránkách se zavazujete, že vaše uživatelské jméno účtu (např. E-mail) a heslo zůstanou důvěrné, proto jste povinen nakládat se svým uživatelským jménem a heslem tak, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou. Za jakékoli použití vašeho účtu, a/nebo hesla ať už oprávněné nebo neoprávněné, odpovídáte Vy. Vyhrazujeme si právo odstranit, vyžádat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, bude-li takové uživatelské jméno nepřiměřené, obscénní, bude obsahovat osobní údaje třetí osoby nebo bude nevhodné z jiného důvodu.

Také si vyhrazujeme právo zamezit Vám přístup na Stránku, odstranit všechny nebo část Vašich Příspěvků a jiné údaje, které se Stránce sdílíte v případě, pokud zjistíme, že jste při používání této Stránky jakýmkoli způsobem porušili tyto Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů nebo obecně závazné právní předpisy.

Ochrana osobních údajů, které nám svou registrací poskytnete se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.
Používání služby
Je zakázáno používat službu jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s účelem, na který byla služba vytvořena.

Jako uživatel služby souhlasíte, že nebudete:
(a) systematicky získávat údaje nebo jiný obsah ze služby, abyste přímo nebo nepřímo vytvořili nebo sestavili sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez našeho písemného souhlasu;

(b) používat tuto službu neoprávněným způsobem, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo jiných marketingových činností a zdržíte se vytváření fiktivních uživatelských účtů na základě nepravdivých údajů automatizovanými nebo jinými prostředky;

(c) nezmocníte třetí osobu, aby ke službě přistupoval Vaším jménem;

(d) používat službu k vlastní propagaci nebo k propagaci nabídky k prodeji zboží a/nebo služeb a zdržíte se i jiných aktivit při využívání služby, jejichž cílem je dosahování zisku.

(e) obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních prvků služby, včetně blokování nebo změny funkcí a dalších činností, které zabrání nebo omezí použití služby Vaší osobou nebo jinými uživateli.

(f) používat službu v kontextové reklamě, odkazovat na službu ani jinak službu propojovat s nabídkou jiných služeb nebo zboží, bez ohledu na to, zda půjde o komerční nebo nekomerční účel.
(g) uvádět nám nebo jiným uživatelům nepravdivé údaje a/nebo tvrzení s cílem získat soukromé informace nebo osobní údaje jiného uživatele služby

(h) nesprávně využívat naše doplňkové služby nebo předkládat nepravdivé informace o zneužití služby nebo jejího obsahu nebo o jakémkoli jiném neoprávněném chování jiného Uživatele služby;

i) se podílet na používání jakéhokoli automatizovaného systému, jako je například používání skriptů, na zasílání připomínek, newslettrů nebo zpráv nebo na používání jakýchkoli nástrojů pro získávání údajů, jejich ukládání a shromažďování;

(j) používat uživatelské jméno a/nebo heslo jiného Uživatele;

(k) prodávat nebo jinak přenášet svůj profil na jinou osobu;

(l) používat jakékoli informace získané z této služby s cílem způsobit újmu třetí osobě.

(m) používat tuto službu ve srovnávací reklamě.

(n) dešifrovat, dekódovat nebo jinak zasahovat do softwaru, který tvoří součást Stránky, zejména, ale ne výlučně, Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
(o) přenášet na Stránku jakýkoliv software bez našeho souhlasu a opakovaně zasílat na stránku obsah, který narušuje plynulé a nepřetržité používání jakékoli části Stránky.

(p) přenášet na Stránku jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, včetně formátů výměny grafických souborů („gif“), pixelů, webových chyb, cookies nebo jiné podobné software (někdy označované jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“) s výjimkou případů, které mohou být výsledkem standardního používání vyhledávacího nástroje nebo internetového prohlížeče.

(q) používat službu způsobem, který není v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Příspěvky uživatelů

Tato služba vás může pozvat na chat, přispívání nebo účast na blozích, diskusních online fórech, videoblozích, videokonferencích nebo jiných formách online komunikace a může vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, uveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah amateriály přímo nám nebo prostřednictvím služby nebo těchto kanálů jiným uživatelům služby ve formě textu, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací a jiných materiálů (dále společně jako „Příspěvky“).

Příspěvky si mohou zobrazit ostatní uživatelé služby a to i prostřednictvím webových stránek třetích stran. Proto jsou takové Vaše Příspěvky považovány za veřejně dostupné a poskytnuté k použití bez omezení. Vytvořením a zpřístupněním jakékoli Příspěvku výslovně souhlasíte a prohlašujete, že:
(a) tvorba, distribuce, přenos, veřejné vystavení, sdílení, stahování nebo kopírování vašich Příspěvků neporušuje práva třetích osob, zejména ne autorská práva, práva patentů, ochranných známek, obchodního tajemství, nebo jiná práva a zákonem chráněné zájmy jakékoli třetí strany

(b) jste tvůrcem Příspěvku nebo disponujete licencí k takovému použití Příspěvku, které Vám umožňuje udělit souhlas nám a/nebo ostatním Uživatelům služby dále používat Vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který předpokládají tyto Podmínky

(c) máte písemný souhlas každé osoby, jejíž totožnost je možné určit, použít její podobiznu, její jméno nebo jakýkoli jiný údaj, na základě kterého může být tato osoba identifikována ve Vašich Příspěvcích a v rámci služby, včetně zpřístupnění těchto údajů jiným Uživatelům služby nebo nám

(d) Vaše Příspěvky nejsou nepravdivé, pravdu zkreslující nebo zavádějící

(e) Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo námi neautorizovanou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými listy, spamem, hromadnou poštou nebo jinými formami propagace nebo jinou formou hromadného šíření informací

(f) Vaše Příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, nepropagují násilí nebo diskriminaci, nejsou obtěžující, urážlivé nebo jinak nevhodné; o nevhodnosti Příspěvku rozhoduje Provozovatel
(g) Vaše Příspěvky nikoho nezesměšňují, nezastrašují a nezneužívají a nevyzývají k porušování práv třetích osob

(h) Vaše Příspěvky neporušují žádný obecně závazný právní předpis a/nebo tyto Podmínky;

(i) Vaše Příspěvky neobsahují žádný materiál, informaci nebo osobní údaj, který se týká nezletilé osoby; to neplatí, pokud disponujete písemným souhlasem zákonného zástupce nezletilého k takovému použití informací o nezletilém;

(j) Vaše Příspěvky neobsahují urážlivé komentáře, které souvisejí s rasou, národním původem, sociálním postavením, pohlavím, sexuální preferencí nebo handicapem třetí osoby nebo skupiny osob;

Jakékoli použití služby v rozporu s těmito Podmínkami se považuje za závažné porušení těchto Podmínek a může mít, mimo jiné, za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na užívání služby.

Jsme oprávněni odepřít Vám zpřístupnění Příspěvku v rámci služby iv případě, že Příspěvek přesáhne maximální povolený objem dat, přestože Příspěvek jinak splňuje všechny podmínky těchto Podmínek.

Licence

Sdílením Příspěvku prostřednictvím služby berete na vědomí a výslovně prohlašujete, že nám poskytujete právo na neomezené další použití Příspěvku nebo jeho části, a to zejména ne výlučně na shromažďování, ukládání, kopírování, zpřístupňování, sdílení a jiné šíření Příspěvku na komerční a/nebo účel na území celého světa (dále jen „licence“). Toto oprávnění nám udělujete bezplatně a nebudete si uplatňovat žádnou odměnu za opakované použití Příspěvku. Současně nám udělujete oprávnění postoupit tuto licenci na jakoukoli třetí osobu. Rovněž jsme oprávněni provádět zásahy a úpravy Příspěvku tak, aby jej bylo možné použít k námi sledovanému účelu.

Webové stránky a obsah třetích stran
Stránka nebo jakákoli naše komunikace s Vámi, resp. jiná součást služby, může obsahovat odkazy na jiné webové stránky (dále jen „webové stránky třetích stran“), jakož i články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a jiný obsah nebo položky pocházející od třetích stran (dále jen „obsah třetích stran“).

Tyto webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou prověřeny, monitorovány nebo kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti ani z hlediska jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy a neneseme odpovědnost za jakékoli webové stránky třetích stran, k nimž se přistupuje prostřednictvím služby, ani za zveřejněný obsah třetích stran, včetně ochrany osobních údajů nebo jiných postupů obsažených na webových stránkách třetích stran nebo v obsahu třetích stran.

Zveřejněním odkazu na používání nebo instalaci jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran v rámci služby nebo v jiné naší komunikaci nedáváme prohlášení o odpovědnosti za jakoukoli škodu nebo újmu, která Vám vznikne nebo může vzniknout v souvislosti s jejich používáním. Pokud se rozhodnete přistupovat na webové stránky třetích stran nebo používat nebo instalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko.
Před použitím webových stránek třetích osob nebo obsahu třetích osob si pozorně přečtěte všeobecné obchodní podmínky, podmínky ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji vztahující se na dané webové stránky nebo obsah třetích osob a v případě, pokud s nimi nesouhlasíte, okamžitě ukončete jejich používání.

Jakékoli nákupy zboží nebo služeb uskutečňované prostřednictvím webových stránek třetích stran se uskuteční prostřednictvím těchto webových stránek třetích osob a/nebo prostřednictvím jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou uskutečněny mezi vámi a příslušnou třetí stranou.
Souhlasíte a berete na vědomí, že nedoporučujeme produkty ani služby nabízené na webových stránkách třetích stran a neneseme odpovědnost za vady a/nebo odpovědnost za škodu způsobenou nákupem takových produktů nebo služeb.

Inzerenti
Inzerentům můžeme umožnit, aby zobrazovaly své reklamy a další informace v určitých oblastech stránky, na které je služba provozována, jako jsou reklamy na postranním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerentem, nesete plnou odpovědnost za všechny reklamy, které umístíte na tuto stránku, a za všechny služby a produkty, prodávané prostřednictvím těchto reklam.

Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění umisťovat reklamy na web, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví, práv na publicitu a smluvních práv.

Management Stránky
Vyhrazujeme si právo:
(a) monitorovat stránku a kontrolovat aktivity všech uživatelů Stránky (registrovaných i neregistrovaných) za účelem předcházení porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo těchto Podmínek ze strany Uživatelů nebo třetích osob;

(b) podniknout příslušné právní kroky proti každému, kdo, podle našeho výhradního uvážení, poruší obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky, včetně, ale nejen, možnosti oznámení takového porušení orgánům činným v trestním řízení;

(c) podle našeho vlastního uvážení odmítnout nebo omezit komukoli přístup na Stránku, omezit dostupnost některých jejích částí a/nebo funkcí nebo zakázat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakékoli aktivity na Stránce včetně zveřejňování Příspěvků;

(d) podle našeho vlastního uvážení odstranit ze Stránky nebo jinak znefunkčnit všechny soubory, obsah a/nebo Příspěvky, které mají příliš velký objem nebo jakýmkoli jiným způsobem zatěžují naše systémy, snižují nebo zpomalují funkčnost Stránky;

(e) jiným způsobem provádět správu Stránky tak, aby byl naplněn účel ochrany našich práv a majetku, ochrany práv a právem chráněných zájmů Uživatelů Stránky nebo třetích osob a/nebo autorská práva třetích stran.

Vyhrazujeme si právo na změnu, úpravu nebo odstranění obsahu Stránky ať už z části nebo v celém rozsahu kdykoli az jakéhokoli důvodu dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo ukončit funkčnost celé Stránky a poskytování jakékoli služby prostřednictvím Stránky bez náhrady.

Nejste povinni podílet se na udržování a podporování Stránky nebo na poskytování jakékoli opravy nebo aktualizace Stránky.

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů
Záleží nám na ochraně osobních údajů a ochraně Vašeho soukromí. Pravidla ochrany soukromí a pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) jsou uvedeny ve zvláštní části této Stránky a jsou dostupné zde. Prosím, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů předtím, než začnete tuto stránku používat a v případě, že se Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, ukončete používání služby. Používáním služby a odsouhlasením Zásad ochrany osobních údajů vyjadřujete souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek.

Rozhodné právo
Tyto Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a používání Stránky se řídí a vykládají v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. V případě, že mezi námi a Vámi jde o vztah s mezinárodním prvkem, použije se právní řád Slovenské republiky s vyloučením kolizních norem.

Řešení sporů
Spory vzniklé v souvislosti s používáním Stránky, resp. v souvislosti se smlouvou mezi námi, která se řídí těmito Podmínkami, budou řešeny v souladu se slovenským právním řádem a budou je rozhodovat slovenské soudy nebo jiné orgány, jejichž pravomoc řešit spory vyplývá z právního řádu Slovenské republiky.

Spory je však možné řešit i alternativním postupem, pod kterým se rozumí takový postup subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tzn. mezi Vámi a námi.

Orgánem (subjektem) alternativního řešení sporů je ve smyslu obecně závazných právních předpisů Česká obchodní inspekce, na kterou se můžete obrátit.
O podmínkách a platformě alternativního řešení sporů se můžete informovat na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelských-sporov.soi
Odpovědnost Provozovatele
Prohlašujeme, že:
(a) informace poskytnuté a zpřístupněné na Stránce nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, není-li výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li to z těchto Podmínek;

(b) jsou-li těmito informacemi právní předpisy uveřejňovány ve Sbírce zákonů SR, jediným oficiálním publikačním prostředkem je Sbírka zákonů SR vydána v tištěné podobě Ministerstvem spravedlnosti SR a tato je rozhodující pro aktuální znění právního předpisu;

(c) neodpovídáme a neposkytujeme Uživatelům žádnou záruku za nepřetržité nebo bezchybné fungování internetových portálů, za odkazy na jiné internetové stránky ani za rychlost uživatelem používaného internetového připojení;

(d) odkazy na internetové stránky třetích osob, které se nacházejí na internetových portálech poskytovatele, jsou poskytovány za účelem zvýšení pohodlí uživatelů. Přechodem na tato propojení uživatel opouští internetové prostředí Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích osob ani je žádným způsobem nekontroluje.

Záleží nám na řádném a bezproblémovém provozu Stránky a funkčnosti jejího obsahu. Nemůžeme však zaručit, že Stránka včetně všech jejích součástí bude vždy k dispozici. V případě potřeby provést údržbu Stránky, odstraňovat vzniklé chyby nebo technické překážky funkčnosti Stránky nebo jejího softwaru může mít za následek dočasné přerušení dostupnosti Stránky, některých jejích funkcí, obsahu, Příspěvků nebo opožděné nebo chybné zpracování dat na Stránce. Používáním Stránky souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu způsobenou nedostupností Stránky, nemožností přistupovat k Stránce prostřednictvím některého technologického zařízení nebo přerušením používání Stránky během využívání některé funkce Stránky nebo během sdílení Příspěvku na Stránce. Naše odpovědnost v případech přerušení nebo omezení poskytování on-line služeb z důvodů na naší straně je vůči Vám omezena jen na povinnost obnovit jejich poskytování a případně vrátit Vám kredit za Vámi zvolenou účast na přenosu, kterého jste se z tohoto důvodu nemohli zúčastnit. Tato povinnost nám zaniká v případě úplného zastavení poskytování Stránky v souladu s Podmínkami.
Trvání podmínek
Tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů včetně jejich dodatků, aktualizací a oprav zřejmých nesprávností v psaní, které jsou zveřejněny na Stránce tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a námi.

Zveřejněním nového znění Podmínek a/nebo Zásad ochrany osobních údajů zaniká platnost změnou dotčených ustanovení Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.
Po každé změně textu Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů jste povinni seznámit se s jejich novým zněním. Používáním Stránky i po uveřejnění změny Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů prohlašujete, že jste se se zapracovanými změnami seznámili a že s nimi souhlasíte.

Zjistí-li se, že jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů je neplatné nebo v rozporu s aktuálními obecně závaznými právními předpisy, nezpůsobuje to platnost celého znění Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.
Změna Provozovatele
Informujeme Vás, že jsme oprávněni kdykoli provést změnu Provozovatele. Tato skutečnost Vám bude oznámena zveřejněním této změny v rámci Stránky.

V případě této změny Provozovatele vstupuje momentem této změny nový Provozovatel do právního postavení účastníka této smlouvy namísto nás v celém rozsahu a přecházejí na něj všechna práva a povinnosti s tím spojené, všechna práva k Obsahu, Příspěvkům, Autorským dílům, jakož i jakákoli jiná práva z toho vztahu vyplývající zde výslovně neuvedené, ve stejném rozsahu, v jakém jsme je měli my před touto změnou Provozovatele; stejně tak to platí o všech povinnostech vůči Vám, včetně případné povinnosti vypořádat s Vámi nespotřebovaný kredit, vznikne-li Vám na jeho vypořádaně ve smyslu těchto Podmínek nárok.
Používáním služby po této změně Provozovatele vyjadřujete souhlas s touto změnou a potvrzujete, že ji budete respektovat, a také potvrzujete svůj souhlas s převzetím závazků vůči Vám novým Provozovatelem v souladu s výše uvedeným.

Kontaktujte nás
V případě, že máte jakékoliv podněty ke zlepšení obsahu Stránky, její funkcionality, nebo v případě, pokud máte zájem o dodatečné informace, vysvětlení těchto Podmínek nebo vysvětlení používání Stránky nebo v případě potřeby řešení problému nás prosím kontaktujte na:

admin@mamaclass.cz