Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Aktualizováno 25.04.2022

OZNAČENÍ PROVOZOVATELE

Provozovatelem osobních údajů je společnost Mamaclass CZ, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, spisová značka C 350204/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „Mamaclass“).

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Mamaclass o Vás zpracovává Vaše osobní údaje, které jí nutně poskytnete při registraci na webové stránce mamaclass.cz, případně během jejího používání (pokud jde o nezbytný rozsah zpracování prostřednictvím souborů cookie), a jejichž rozsah je podrobněji specifikován v Zásadách ochrany osobních údajů ( https://mamaclass.cz/pages/privacy-policy#/) (dále jen „Nezbytně zpracovávané osobní údaje“).

Poskytnutí těchto Nezbytných osobních údajů je nezbytné pro řádné a úplné používání webové stránky mamaclass.cz, pokud chcete využívat služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky mamaclass.cz, pro plnění zákonných povinností společnosti Mamaclass (vedení účetnictví, archivování apod.), pro oprávněné zájmy společnosti Mamaclass (bránění práva, uplatňování nároků apod.) a pro evidenci Vaší osoby jako registrovaného uživatele na webových stránkách mamaclass.cz.

Společnost Mamaclass o Vás dále může zpracovávat i jiné osobní údaje nad rámec Nezbytně zpracovávaných osobních údajů, které od Vás získá v souvislosti s Vaším používáním webové stránky mamaclass.cz, a to zejména údaje, které uložíte na svém profilu nad rámec Nezbytně zpracovávaných osobních údajů, údaje o Vaší aktuální poloze, údaje o způsobu, jakým využíváte stránku mamaclass.cz, tzn. o Vaším uživatelském chování získávané za účelem optimalizování okruhu příspěvků, které se Vám budou zobrazovat apod. (dále spolu jen „Dobrovolně poskytnuté osobní údaje“).

Poskytnutí těchto osobních údajů je v celém rozsahu na Vašem svobodném uvážení.

Bližší informace o způsobu použití těchto údajů a rozsahu jejich zpracování se dočtete v Zásadách ochrany osobních údajů (https://mamaclass.cz/pages/privacy-policy#/).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Nezbytně zpracovávaných osobních údajů získaných v rámci Vaší registrace na stránce mamaclass.cz je Vaše možnost seznamovat se s celým obsahem stránek mamaclass.cz a možnost objednat si služby, které jsou poskytovány prostřednictvím stránky mamaclass.cz a také evidence Vaší osoby jako uživatele ze strany společnosti Mamaclass, včetně umožnění lepšího používání stránky mamaclass.cz. Právním základem zpracování Nezbytně zpracovávaných osobních údajů je či. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Právním důvodem pro zpracování Nezbytně zpracovávaných údajů jsou rovněž či. 1 písm. c) a f) Nařízení GDPR.

Právním základem zpracování Dobrovolně poskytnutých osobních údajů je či. 1 písm. a) Nařízení GDPR – Váš souhlas. Účelem jejich zpracování může být v závislosti na druhu daných Dobrovolně poskytnutých osobních údajů zejména, ale ne výlučně: marketingová komunikace mezi společností Mamaclass a Vámi s cílem adresovat Vám nabídky a reklamu odpovídající Vašemu spotřebitelskému chování, marketingové aktivity naší společnosti, Vaše dobrovolná volba ostatními registrovanými uživateli i v jiném než nezbytném rozsahu v rámci Nezbytně zpracovávaných osobních údajů apod.;

Svůj souhlas můžete v návaznosti na druh zpracovávaných Dobrovolně poskytnutých osobních údajů prostřednictvím úpravy svých nastavení v rámci uživatelského profilu na stránce mamaclass.cz, nastavením týkajícím se podporování instalace souborů cookie ve Vašem prohlížeči, zvláštním souhlasem vyjádřeným zakliknutím příslušného políčka souhlasu na naší webové stránce apod. .

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů získávaných prostřednictvím webové stránky mamaclass.cz mohou být zejména následující subjekty:

subjekty zajišťující servis serverů společnosti Mamaclass a technickou podporu;
uživatelé naší stránky mamaclass.cz;
adresáti marketingové komunikace naší společnosti;
orgány činné v trestním řízení, soudy a jiné orgány veřejné moci v případě, že k poskytnutí těchto údajů bude společnost Mamaclass vyzvána nebo to bude nezbytné pro účely uplatnění jejího právního nároku;
právní nástupci společnosti Mamaclass;
obchodní partneři společnosti Mamaclass/inzerenti na stránce mamaclass.cz, pokud bude na poskytnutí těchto osobních údajů ve vztahu k nim právní základ.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uchovávány v návaznosti za účelem jejich zpracování:

po dobu používání stránky mamaclass.cz, resp. po dobu trvání Vaší registrace na naší stránce;
po dobu plnění a trvání našich/Vašich závazků a po dobu možného uplatnění potenciálních nároků a bránění práv;
po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů, kterými je naše společnost Mamaclass vázána (např. předpisy o archivaci) a ve vztahu k jednotlivým účetním dokumentům po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů o vedení účetnictví;
po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli dobrovolně v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (https://mamaclass.cz/pages/privacy-policy#/).

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako dotyčná osoba máte právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

Pokud se jako dotyčná osoba domníváte, že jste přímo dotčen/á na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů můžete nás samozřejmě kontaktovat nebo máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení.

NEZBYTNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nezbytně zpracovávané osobní údaje nám musíte poskytnout za účelem Vaší evidence jako uživatele naší stránky mamaclass.cz a za účelem zabezpečení řádné a pro uživatele pohodlné funkčnosti naší stránky s tím, že rozsah těchto některých údajů, které o Vás zpracováváme můžete modifikovat prostřednictvím nastavení souborů cookie. Vyloučením daných souborů cookie i nadále zůstáváte registrovaným uživatelům s možností editování svého profilu, nastavení a možností objednání služeb poskytovaných prostřednictvím naší stránky.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje nám nemusíte poskytnout. Je jen na Vašem dobrovolném rozhodnutí, zda chcete aby společnost Mamaclass tyto osobní údaje o Vás zpracovávala nebo ne. Svůj souhlas se zpracováním těchto údajů můžete kdykoli odvolat, a to tak, že vymažete své Dobrovolně poskytnuté údaje z uživatelského profilu a/nebo si změníte nastavení soukromí nastavení stránky mamaclass.cz a/nebo pokud způsob odvolání souhlasu nebude při daném zpracování umožněn jinak (např. proklikem v rámci newsletteru), můžete ohledně uvedeného samozřejmě kdykoli kontaktovat společnost Mamaclass prostřednictvím e-mailové adresy: admin@mamaclass.cz a udělený souhlas odvolat tímto způsobem.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘENÁŠET DO TŘETÍ ZEMĚ?

Vaše údaje, včetně osobních údajů jsou ukládány a spravovány na našich serverech v rámci území Evropské unie.

Obecně se snažíme nastavovat zpracování osobních údajů v rámci naší stránky mamaclass.sk tak, aby osobní údaje nebyly přenášeny do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Nicméně, využíváme také služby některých předních dodavatelů jako např. Google, LLC., Facebook, Inc. a Microsoft Corporation, Stripe, Inc., pro účely týkající se našich online aktivit na webu, provozování stránky a v oblasti marketingu. Tito dodavatelé a zařízení se nacházejí ve Spojených státech amerických, které jsou obecně považovány za třetí zemi, která neposkytuje přiměřenou úroveň ochrany. Nicméně, společnosti, které se certifikovaly vrámci tzv.. EU-US Privacy Schield mechanismu jsou podle rozhodnutí Komise EU považovány za poskytující přiměřenou ochranu osobních údajů jako vEU. Pokud přece jen provádíme přenos osobních údajů do třetích zemí, činíme tak pouze na základě rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti (jako např. EU-US Privacy Schield) nebo vyžadujeme splnění jiných záruk na ochranu osobních údajů (např. uzavření tzv. smluvních doložek). Rovněž si dáváme záležet na tom, aby společnosti, s nimiž spolupracujeme (např. společnost Smartsupp.com, s.r.o.) postupovaly při poskytování svých služeb ve vztahu k případně zpracovávaným osobním údajům v souladu s GDPR a jinými příslušnými právními předpisy.

MOŽNOSTI KONTAKTOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Mamaclass

Společnost Mamaclass je možné kontaktovat ohledně zpracování osobních údajů a využít práv uvedených výše prostřednictvím písemného dopisu doručeného na adresu sídla společnosti: Mamaclass CZ, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: admin@mamaclass.cz

Pokud se chcete dozvědět více než společnost Mamaclass pracuje s osobními údaji, můžete se s výše uvedeným seznámit v Zásadách ochrany osobních údajů: https://mamaclass.cz/pages/privacy-policy#/

Váš tým Mamaclass