Ochrana osobních údajů - GDPR

1. Pro koho je tento dokument určen?

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajů u společnosti Mamaclass CZ, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, spisová značka C 350204/MSPH Městský soud v Praze a to zejména pravidla pro získání, shromažďování, ukládání, šíření, uchovávání a bezpečnost osobních údajů.

Provozovatel má určenou odpovědnou osobu. Otázky, připomínky a žádosti k tomuto dokumentu a informacím v něm uvedených přijímá zodpovědná osoba na emailové adrese gdpr@mamaclass.cz.

Dotčenou osobou můžete být v případě, že jste:

Uživatelům služeb provozovatele na www.mamaclass.cz
Školitelům případně jiným dodavatelům provozovatele


2. Které základní pojmy dokument používá?

Dotčená osoba – fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují, například. uživatel služeb provozovatele, návštěvník webové stránky apod.

Cookies – malé datové soubory, které se ukládají do speciální schránky prohlížeče v počítači uživatele a zabezpečují základní fungování webové stránky (nezbytné cookies) nebo poskytují analytické či statistické údaje o uživatelích nebo jsou používány i pro marketingové účely případně mohou být poskytovány třetím stranám jako jsou sociální sítě.

Informační systém – uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií. databáze uživatelů, smlouvy s dodavateli, kontaktní formuláře, účetnictví a pod.

Nařízení GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) .

Zvláštní kategorie osobních údajů – citlivý osobní údaj, který má specifický charakter, jako například. údaje o zdravotním stavu (stádium těhotenství).

Osobní údaj – jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, například jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, podpis, chování na internetu, stadium těhotenství, typ používané služby a pod.

Způsobilý zájem – zájem provozovatele nebo i jiného subjektu, z něhož vyplývá potřeba zpracování osobních údajů, převažuje-li nad zájmy dotčené osoby, obhajoba, uplatnění a prokazování práv provozovatele v případě sporů.

Provozovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může provozovatel pověřit zprostředkovatele.

Příjemce – fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytovány (kromě dozorčích a kontrolních orgánů).

Profilování – jakékoli automatické zpracování osobních údajů, které je používáno s cílem vyhodnotit konkrétní osobní aspekty fyzické osoby. profilace podle stadiu těhotenství as tím související personalizovaná nabídka kurzů, behaviorální reklama a pod.

Služba – služby, které provozovatel nabízí přes www.mamaclass.cz, zejména online kurzy.

Zpracování osobních údajů – činnost, kterou provozovatel vykonává s osobními údaji jako je jejich získávání, prohlížení, poskytování, uchovávání, kopírování a pod.

Zprostředkovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro provozovatele v jeho jménu. externí účetní, poskytovatelé softwarů.

Účel – důvod, proč provozovatel zpracovává osobní údaje. online reklama, realizace služby.

Zákon o ochraně osobních údajů - Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

 

3. Jaká práva mají subjekty údajů?

Provozovatel klade důraz na respektování Vašich práv. Jako dotyčná osoba máte tato práva:

Právo na informace

Máte právo na informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsou přijata vhodná opatření, aby Vám tyto informace byly řádně poskytnuty. Provozovatel plní informační povinnost prostřednictvím tohoto dokumentu, který bude trvale zveřejněn na www.mamaclass.cz.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

V případě, že jste nám udělili souhlas ke zpracování svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas se uděluje například. ke zpracování údajů o stadiu těhotenství k vytvoření personalizované nabídky kurzů.

Právo na přístup k údajům

Provozovatel Vám na základě žádosti vydá potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů, jakož i informace o účelech jejich zpracování, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o kategoriích příjemců, o době jejich uchovávání, o zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány o dalších Vašich právech, která si můžete uplatnit. Provozovatel Vám na Vaši žádost poskytne bezplatně i kopii Vašich osobních údajů, které zpracovává.

Za jakékoli další kopie si budeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. O výši poplatku Vás budeme předem informovat.

Právo na opravu

Máte právo na zpracování správných a aktuálních údajů. Provozovatel provádí aktualizaci údajů na Vaši žádost případně po ověření těchto údajů v rámci komunikace s Vámi.

Právo na vymazání (právo „k zapomenutí“)

Za určitých podmínek máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, a to zejména, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány; pokud jste odvolali svůj souhlas, na jehož základě se zpracování provádí; pokud namítáte oprávněný zájem na zpracování údajů ze strany provozovatele nebo pokud se osobní údaje zpracovávaly nezákonně. Po zvážení zákonných podmínek Vaší žádosti na vymazání osobních údajů vyhovíme, případně Vás budeme informovat, proč osobní údaje vymazat nemůžeme.

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek máte právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany provozovatele, a to zejména, pokud napadnete správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů; pokud je zpracování osobních údajů protizákonné a vy namítáte proti vymazání osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich zpracování; pokud je provozovatel již nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; pokud jste namítali oprávněné zájmy provozovatele, provozovatel jejich zpracování omezí, až do ověření těchto oprávněných zájmů. Po zvážení zákonných podmínek Vaší žádosti o omezení zpracování osobních údajů vyhovíme, případně Vás budeme informovat, proč žádosti vyhovět nemůžeme.

Právo na přenosnost údajů

Právo na přenos osobních údajů k jinému provozovateli provozovatel provede výlučně na Vaši žádost a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v případě, že se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu případně na plnění smlouvy s provozovatelem a pokud se toto zpracování provádí automatizovaným způsobem. prostředky, které takový přenos umožňují.

Právo namítat

Za určitých podmínek máte právo namítat zpracování Vašich osobních údajů prováděné na základě oprávněného zájmu provozovatele včetně profilování založeném na oprávněném zájmu provozovatele. Provozovatel tyto osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud v konkrétním případě neprokáže nezbytné oprávněné důvody tohoto zpracování.

Automatické individuální rozhodování včetně profilování

Provozovatel provádí automatizované rozhodování včetně profilování na základě údajů o stadiu těhotenství případně doby po porodu uživatele za účelem vytvoření personalizované nabídky kurzů na webové stránce www.mamaclass.cz a dále provádí profilování částečně automatizovaně při posílání personalizované nabídky emailem (Newsletter), v obou případech výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.

Právo na účinný soudní prostředek nápravy

Jako dotyčná osoba máte právo na soudní prostředek nápravy, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením GDPR nebo zákonem o ochraně osobních údajů došlo k porušení Vašich práv. Návrh na zahájení řízení můžete podat u příslušného soudu.

Právo podat podnět nebo stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo kdykoli se obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorčí orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. . č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

 

4. Jak mohou dotyčné osoby u provozovatele svá práva uplatnit?

Svá práva si můžete uplatnit písemně:

poštou na adresu provozovatele nebo
e-mailem na adresu: gdpr@mamaclass.sk.

Žádost k uplatnění práv dotčených osob je dostupná ZDE.

Každou žádost zaevidujeme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V této lhůtě Vás informujeme o opatřeních, která jsme na základě této žádosti přijali. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce, přičemž se zohlední komplexnost žádosti a počet žádostí. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat do jednoho měsíce od jejího podání spolu s odůvodněním zmeškání lhůty.

Oznámení o způsobu vyřízení žádosti se podává stejným způsobem, jakým byla žádost podána, pokud nepožádáte o jiný způsob. V případě, že oznámení obsahuje osobní údaje zvláštní kategorie, oznámení posíláme výlučně poštou do vlastních rukou.

Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Pokud je však žádost zjevně neopodstatněná nebo opakovaná, můžeme za její vyřízení žádat:

přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady,
odmítnout jednat.


5. Jak jsou osobní údaje u provozovatele chráněny?

Provozovatel důsledně zajišťuje ochranu osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali přiměřená technická, organizační a bezpečnostní opatření zohledňující hrozící riziko, povahu zpracování, nejnovější poznatky a náklady na přijetí těchto opatření.

Provozovatel chrání Vaše osobní údaje vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. Přitom především uchováváme osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem stanovený a v každém okamžiku kontrolovaný okruh osob.

Provozovatel jednou za rok provede vyhodnocení postupů při nakládání a zpracovávání osobních údajů. O vyhodnocení sepíšeme stručný záznam. zprávu z vyhodnocení. Pokud se zjistí, že některé postupy jsou zastaralé, zbytečné nebo se neosvědčily, provedeme neprodleně nápravu.

Provozovatel ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, vždy Vás o tom informujeme a sdělíme Vám, jaká opatření jsme přijali k nápravě. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu provozovatele informuje Úřad na ochranu osobních údajů ČR.


6. Bližší informace pro konkrétní subjekty údajů:

Uživatelům služeb provozovatele na www.mamaclass.cz
Školitelům případně jiným dodavatelům provozovatele

7. Aktuálnost dokumentu

Tento dokument je aktuální ke dni 01.09.2023

Vlastníkem dokumentu je Mamaclass CZ, s.r.o. a minimálně jednou za rok prověřuje jeho platnost a aktuálnost.